Discussion papers

Collective Defence in the Age of Hybrid Warfare
The discussion paper by Benjamin Tallis and Michal Šimečka, senior researchers at the Institute of International Relations, provides a (critical) reflection on hybrid warfare – as both a concept and a practice – in the context of collective security in Europe, and discusses the role of the institutions and policies of NATO, the EU, and Member States.
03.07.2017 | Benjamin Tallis
The Czech-German Strategic Dialogue: Assessment of Current State and Future Prospects
The discussion paper by Benjamin Tallis, a senior researcher at the Institute of International Relations, seeks to examine such competing evaluations of the current state and future prospects of the CGSD.
Region Arktidy: aspekty politicko-bezpečnostní, ekonomické a vědecko-výzkumné
Paper Barbory Padrtové a Zuzany Trávníčkové definuje Arktidu a analyzuje současný stav a základní principy fungování arktického režimu. Rovněž zkoumá politiky jednotlivých klíčových aktérů – osm arktických států (Dánsko, Finsko, Island, Kanada, Norsko, Rusko, Švédsko a USA), kteří působí v arktickém regionu a podílejí se na jeho správě a řízení. Kromě toho jsou do analýzy zahrnuti další čtyři relevantní aktéři (Arktická rada, Evropská unie, NATO a Čína), kteří se podílejí na formování politiky v Arktidě. Cílem analýzy je získání poznatků, na základě kterých je formulováno šest dlouhodobých a tři krátkodobá doporučení pro rozhodování státní správy v oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky ČR.
27.10.2016 | Berfin Nur Osso
Success or Failure? Assessment of the Readmission Agreement Between the EU and Turkey from the Legal and Political Perspectives
The discussion paper by Berfin Nur Osso, former intern at the Institute of International Relations Prague and a senior undergraduate student at the Koç University in Istanbul majoring in Law and minoring in International Relations, focuses on the assessment of the readmission agreement between the EU and Turkey.
Významy demokracie v politickém diskurzu Ruska, Běloruska, zemí Střední Asie a Číny
Studie Petra Kratochvíla, Rudolfa Fürsta, Lucie Najšlové a Martiny Varkočkové analyzuje míru demokracie a jejího vnímání v politice Ruska, Běloruska, Uzbekistánu a Číny. Hodnotí tyto země optikou západního výzkumu demokracie a hybridních režimů. Z tohoto hlediska se ve třech případech jedná o hegemonické elektorální režimy (Bělorusko, Rusko a Uzbekistán) a ve čtvrtém případě o uzavřený autoritářský režim. Jde tedy o země v nejméně demokratické části klasifikačního spektra. Rusko bylo dlouhodobě nejdemokratičtější ze čtveřice analyzovaných zemí; v posledních 15 letech se ovšem situace proměnila a Rusko se postupně značně přiblížilo míře autoritářství v Bělorusku. Uzbekistán se naproti tomu blíží spíše Číně, jejíž vývoj v posledních letech také zaznamenává opětovné posilování autoritářských tendencí.
Ve správnou chvíli na správném místě: Prosazování zájmů České republiky v Evropském parlamentu
Studie zkoumá stávající praxi České republiky při prosazování národních zájmů v Evropském parlamentu. Jejím cílem je na základě analýzy současného stavu a identifikace slabých míst navrhnout kroky, které by vedly k lepšímu využití Evropského parlamentu při prosazování českých pozic v evropském rozhodovacím procesu. Výzkum je založen zejména na rozhovorech s aktéry zkoumaných procesů, tedy především českými poslanci EP, úředníky a dalšími zaměstnanci EP, pracovníky českých ministerstev a českého stálého zastoupení při EU. Závěrečná doporučení jsou rozdělena podle adresátů a cílena na českou státní správu, české poslance Evropského parlamentu a politické strany.
25.04.2016 | Emir Abbas Gürbüz
The Coalition Airstrikes in Syria from the Perspective of the Responsibility to Protect
The discussion paper by Emir Abbas Gürbüz, former intern at the position of the Independent Researcher and currently a lawyer based in Istanbul, discusses the status of the Responsibility to Protect doctrine in the customary international law and the applicability of the doctrine in the case of Syria.
Bordering the Central Mediterranean Search and Rescue Assemblage
Since the beginning of 2015, the news about migrant boat disasters in the Mediterranean Sea have been filling the headlines of major national and international media. Horrible pictures of boat wrecks and floating bodies of migrants have made it to covers of well-known newspapers. Very soon, statistics suggesting that 2015 might be the deadliest year for migrants who have been crossing the Mediterranean Sea in search of a better life appeared. However, the death of so many migrants comes as a surprise, as the Mediterranean Sea belongs to one of the busiest shipping lanes in the world.
Česká republika s SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci české zahraniční politiky
Studie si klade za cíl komplexně zhodnotit zapojení České republiky do SZBP/SBOP v období let 2004–2013. V teoretické rovině vychází z analýz evropeizace a z politologického modelu víceúrovňového vládnutí a na jejich základě vytvoří základní rámec pro analýzu této politiky. V empirické rovině se zaměří na „download“ politiky, tj. na její vliv na zahraniční politiku ČR, i na její „upload“, tj. na způsoby, jimiž naopak ČR ovlivňuje fungování této politiky. Bude přitom zkoumat 1) percepci politiky v české společnosti, 2) institucionální proměny fungování české zahraniční politiky pod vlivem SZBP/SBOP, 3) související změny regionální spolupráce a konečně její součástí jsou 4) dvě případové studie, které prozkoumají konkrétní proměny české zahraniční politiky ve dvou geografických dimenzích (východní sousedství a západní Balkán).
23.03.2015 | Lukáš Tichý
Energetické vztahy mezi Maďarskem a Ruskou federací: historie, současnost a perspektivy
Energetické vztahy mezi Maďarskem a Ruskou federací prošly po roce 1990 řadou rozdílných vývojových etap. Od založení nového energetického rámce vzájemných vztahů přes zhoršení energetické interakce až po vytvoření pragmatických přátelských vztahů v oblasti energetiky. Současné energetické vztahy jsou charakterizovány výraznou energetickou závislostí Maďarska na Rusku, které je hlavním dodavatelem ropy, zemního plynu, uhlí a elektrické energie. Do budoucna lze očekávat další pokračování užší energetické spolupráce a politického přibližování Maďarska k Rusku, přičemž Maďarsko se stane pomyslným „trojským koněm“ Ruské federace v rámci Evropské unie.


1 2