Centrum politické ekonomie

Centrum politické ekonomie Ústavu mezinárodních vztahů

 Centrum politické ekonomie Ústavu mezinárodních vztahů

Obor mezinárodní politické ekonomie zkoumá vzájemné provázání politické a ekonomické moci v mezinárodních vztazích, jehož pochopení je klíčové pro strategické rozhodování státních i nestátních aktérů v současném globalizovaném světě. Přesto mezinárodní politická ekonomie jako vědecká disciplína, ale i jako způsob uvažování při tvorbě veřejných politik včetně ekonomické diplomacie zůstává v českém společenskovědním prostředí dlouhodobě opomíjená. Centrum politické ekonomie (CPE), které Ústav mezinárodních vztahů založil ve spolupráci se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV Vysoké školy ekonomické v Praze, vzniklo právě ve snaze napravit tento deficit.

Výzkumná činnost centra probíhá ve dvou souvisejících rovinách. Centrum především usiluje o kritický a transdisciplinární rozvoj studia mezinárodní politické ekonomie, který se však v expertní rovině snaží dále aplikovat ve prospěch rozpoznávání a rozvíjení nových trendů v ekonomické diplomacii jako svébytné veřejné politice. Obecně se centrum proto snaží postihnout politicko-ekonomickou dynamiku současného globálního řádu v mezinárodních vztazích včetně analýzy jeho víceúrovňového vládnutí, produkčních a finančních toků, různě provázaných sítí státních či nestátních aktérů, nebo strukturálních nerovností a mocenských asymetrií. Z tohoto hlediska pak vychází konkrétní výzkum ekonomické diplomacie, jenž klade důraz na svoji provozní aplikovatelnost pro potřeby vybraných institucí státní správy. Důležitým pojítkem obou výzkumných rovin je pak snaha vycházet ze strategických potřeb a výchozích hledisek českého hospodářského modelu v kontextu jeho integrace nejen do současného globálního řádu jako takového, ale především bezprostředních regionálních struktur Evropské unie.

Centrum se zaměřuje na tři základní druhy výstupů. Přirozeným základem jeho činnosti je přispívat do odborných debat v mezinárodní politické ekonomii. Centrum se v návaznosti na tuto činnost snaží spolupracovat se státní správou a obecně poskytovat aplikačně založené poradenství se zaměřením na ekonomickou diplomacii jako svébytnou veřejnou politiku. V neposlední řadě pak aktivně zasahuje a kriticky přispívá do veřejné diskuze o směřování současné globální politiky a ekonomiky.

 Úvodní slovo ředitele

Centrum politické ekonomie sice patří mezi nejmladší centra, ale myšlenku jeho ustavení samotnou lze řadit naopak mezi nejstarší. Ustavit centrum, které by (konečně!) přispělo k rehabilitaci politické ekonomie jako legitimního a mimořádně důležitého oboru, bylo mým cílem po dlouhá léta. Smutná redukce složitých politických (a tedy normativních) otázek na otázky čistě utilitární provází naši společnost celá desetiletí.

Právě proto je podstatné propojit ekonomickou odbornost s expertízou politickou. Otázky distribuce zdrojů, mezinárodních obchodu či evropské integrace totiž nikdy nejsou jen záležitostmi efektivity, ale vždy i otázkami, které mají konkrétní a velmi rozdílný dopad na různé části světa. Vytvářejí vyšší míru blahobytu, ale také vazby nerovnosti a prohlubující se socioekonomické rozdíly uvnitř naší společnosti i globálně.

Z tohoto důvodu jsme, společnou iniciativou se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka na Vysoké škole ekonomické, ustavili Centrum politické ekonomie. Tato forma spolupráce poskytuje centru výborné podmínky pro aktivní zapojení do odborných debat v oboru mezinárodní politické ekonomie a specializaci na aplikovaný výzkum v oblasti ekonomické diplomacie.

Ať už půjde o hospodářské krize či konjunkturu, mezinárodní obchodní vztahy, rozvojovou politiku či vývoj hospodářské integrace v Evropě, naše centrum se bude pokoušet rozvíjet a kultivovat veřejnou debatu o těchto důležitých otázkách. Cílem centra je ale také přinést kritickou perspektivu do odborných debat a následně tuto perspektivu srozumitelně zprostředkovat nejširší veřejnosti.

Založením centra se přitom ÚMV vrací ke svým vlastním kořenům a znovu obohacuje vlastní výzkumné portfolio o ekonomické aspekty mezinárodních vztahů. Interdisciplinarita a meziinstitucionální spolupráce, která bude pro nové centrum typická, je přesně tou charakteristikou, kterou si ÚMV nese ve své genetické informaci a jež je pro něj klíčová. Nezbývá proto než popřát Centru úspěšnou budoucnost.

Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D., Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i

Aktivity centra

GA ČR: Středoproudové a alternativní ekonomické diskurzy v Česku a na Slovensku, 2018-2020, Tomáš Profant, spoluřešitel.

 

Náš tým

Tomáš Profant
Výzkumný pracovník
profant@iir.cz

 

 

 

 

 

 Štěpánka Zemánková
 Akademická pracovnice
 FMV VŠE
 
Jana Peterková
Akademická pracovnice
FMV VŠE

 

 

 

 

 

Miloslav Machoň
Akademický pracovník FMV VŠE

Vladan Hodulák
Externí spolupracovník

 

 

 

 

 

Nahoru