Elektronické zdroje

Obecně o elektronických zdrojích knihovny

Naše knihovna nabízí čtenářům:

Databáze/portály

IReL (portál)

 • Charakteristika: oborová brána IReL (International Relations Electronic Library), která umožňuje prohledávat z jednoho místa více databází, je budována knihovnou ÚMV. Projekt byl uskutečněn s finanční podporou Ministerstva kultury.
 • Obsah: zajišťuje přístup do tematicky odpovídajících kvalitních zahraničních a českých informačních zdrojů (plnotextových a bibliografických databází, souborných katalogů a katalogů knihoven včetně katalogu ÚMV). Nabízí i odkazy na další vybrané dokumenty.
 • Oblast mezinárodní vztahy, zahraniční politika, politologie, diplomacie, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní organizace, problematika vybraných států a regionů, návazně i mezinárodní právo, mezinárodní ekonomika apod.
 • Nápověda

 

ProQuest Central (databáze)

 • Typ: plnotextová.
 • Obsah: ProQuest Central je ucelená kolekce 29 databází, zpřístupňující bibliografické záznamy článků doplněné abstrakty z téměř 17.500 odborných časopisů. U více než poloviny z nich jsou k dispozici plné texty.
 • Oblast: humanitní a společenské vědy, medicína, obchod, aplikované přírodní vědy a telekomunikační a výpočetní technika.
 • Nápověda

 

EBSCO (databáze)

 • Typ: plnotextová.
 • Obsah: EBSCO umožňuje via EBSCOhost online přístup k 10 databázím obsahujícím více než 3.300 titulů odborných časopisů, novin a zpráv informačních agentur a přes 1300 publikací příručkového charakteru s plnými texty z oblasti humanitních a společenských věd a lékařství.
  Academic Search Complete - jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi. Celkem je v databází obsaženo více než 9.500 titulů, z toho více než 5.500 plnotextově.
 • Oblast: společenské a přírodní vědy.
  Business Source Complete - kromě odborných časopisů zahrnuje řadu dalších informačních pramenů (knihy, případové studie, konferenční materiály, finanční data, investiční zprávy atd.). Celkem je v databázi přístupno 4.000 titulů časopisů, z toho více než 3.000 plnotextově, dále více než 25.000 monografií, konferenčních materiálů, studií a zpráv.
 • Oblast: obchod.
 • Nápověda

 

JSTOR (databáze)

 • Typ: plnotextová.
 • Obsah: Journal Storage představuje online databázi digitalizovaných plných textů z vybraných vědeckých časopisů. Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku až po embargo tří až pěti let od současnosti. ÚMV má zaplacen přístup do 2 kolekcí.
  Arts & Sciences I - (119 titulů) - obsahuje nejvýznamnější časopisy z ekonomie, historie, politologie, sociologie a dalších společenských věd, dále z ekologie, matematiky a statistiky.
  Arts & Sciences II – (127 titulů) – doplňuje předcházející databázi a zaměřuje se na historii, ekonomii, asijská, africká a středoevropská studia.
 • Nápověda

 

EZB (portál)

 • Charakteristika: Portál Electronic Journals Library (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) byl vytvořen v Universitätsbibliothek Regensburg, v současné době se na jeho budování podílí více než 430 knihoven a výzkumných institucí v Německu, ale i v dalších evropských zemích včetně České republiky.
 • Obsah: Nabízí přístup ke všem plnotextovým elektronickým časopisům, které má naše knihovna k dispozici a to bez ohledu na to, zda jsou součástí některé z databází nebo jde o jednotlivé tituly zakoupené včetně elektronická verze. Obsahuje více než 24 tisíc titulů periodik, z toho téměř 10 tisíc volně přístupných.
 • Oblast: humanitní a společenské vědy, technika, informatika aj.
 • Nápověda

 

IREON (portál)

 • Charakteristika: poskytovatelem portálu International Relations and Area Studies (Internationale Beziehungen und Länderkunde) je Fachinformationsverbund Internationale Beziehungen und Länderkunde, do kterého je zapojeno 12 institucí pod vedením Stiftung Wissenschaft und Politik v Berlíně.
 • Obsah: umožňuje vyhledávání v následujících databázích:

World Affairs Online (FIV-IBLK) – 800.000 záznamů (články z časopisů, kapitoly z knih, statě ze sborníků, studijní zprávy, internetové publikace) od roku 1974.
Database ECONIS (German National Library of Economics / Leibniz Information Centre for Economics) – více než 5 milionů záznamů ekonomické literatury.
Library of the Fridrich Ebert Foundation – více než 600.000 záznamů titulů k politickým a sociálním tématům a soudobým dějinám Německa i dalších zemí.
GIZ Database LITDOK (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – 190.000 záznamů článků z časopisů, knih, internetových publikací a šedé literatury.
SciencePo – Part of Library Collections – z rozsáhlé kolekce knihovny byly do databáze WAO zařazeny články z časopisů vycházejících v angličtině a němčině k tematice mezinárodních vztahů.
Online Contents IBLK (Database OLC-SSG International Relations and Area Studies) – záznamy článků z 822 titulů časopisů zabývajících se politologií, ekonomií, vybranými regiony (např. problematikou Blízkého východu).
WAO-Treaties (mezinárodní smlouvy z oblasti bezpečnostní problematiky) – odkazy na plné texty 1.800 smluv přijatých od roku 1945.
Euro-Thesaurus (European Information Network on International Relations and Area Studies) - vyhledávání, prohlížení, vazby, překlad 8.200 termínů k tematice mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnosti a regionálních studií v 9 jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, polština, čeština, chorvatština).

 

CEEOL (databáze)

Typ: plnotextová.

Obsah: Články z 290 časopisů a digitalizované dokumenty týkající se střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Oblast: humanities and social science

Nápověda

Periodika, k nimž je zakoupena i elektronická verze

Adelphi papers (od roku 1997)
Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series (2006-2008)
Africa Research Bulletin: Political, Social and Cultural Series (2006-2008)
Contemporary Security Policy (2005-2008)
European Journal of International Relations (od roku 1999)
European Journal of International Security (od roku 2016)
European Security (2005-2007, 2009-2011)
Foreign Policy Analysis (2006-2008)
China Quarterly (2001-2012)
International Political Sociology (2007- 2008)
International Studies Perspectives (2006- 2008)
International Studies Quarterly (2006- 2008)
International Studies Review (2006- 2008)
Journal of Common Market Studies (1997-2016)
Journal of Contemporary China (rok 2015)
Journal of Contemporary History (rok 2000)
Journal of Development Studies (rok 2005)
Journal of European Public Policy (2005-2016)
Journal of Peace Research (roky 2000-2002)
Mediterranean Politics (2005-2011)
Middle East Policy (2006- 2008)
Millenium: Journal of International Studies (od roku 2012)
Review of International Studies (od roku 1997)
Security Dialogue (2006-2008)
Security Studies (2007-2008)
Strategic Comments (pouze elektronicky, od roku 1997)
Studies in Conflict & Terrorism (2008-2011)
Survival (od roku 1997)
Terrorism and Political Violence (2008-2011)

Military Balance (od roku 1997)
Strategic Survey (od roku 1997)

včetně periodik vydávaných ÚMV:
Mezinárodní vztahy
New Perspectives

Tematicky relevantní časopisy s impakt faktory

Zpracované přehledy impakt faktorů časopisů z databáze Web of Science k tematice mezinárodních vztahů a politologie.

Rok 2017

Rok 2012

 

Nahoru