Proměna bezpečnosti v době nejistoty: pochopení vzestupu hybridní války v České republice

Projekt plánuje rozkrýt procesy, jejichž prostřednictvím byla v České republice hybridní válka konstruována jako bezpečnostní téma. Projekt tak poskytuje kritickou analýzu konceptu hybridní války, sekuritizačních procesů a vytváření bezpečností politiky.

Projekt analyzuje sociální konstrukci pojmu hybridní válka v České republice mezi roky 2014 a 2021. Konkrétně se zaměří na rekonstrukci a vysvětlení multi-dimenzionálního procesu, jehož prostřednictvím došlo k označení hybridní války jako hrozby pro národní bezpečnost České republiky. Projekt hodlá na základě konceptuálních a metodologických přístupů vycházejících z teorie sekuritizace zmapovat hlavní aktéry, kteří hráli roli v konstrukci určitého způsobu chápání hybridní války, narativy přítomné v tomto procesu a jejich politické implikace. Projekt se vztahuje ke třem širším tématům. Za prvé, řešitelé projektu provedou kritickou analýzu pojmu hybridní válka a způsobů jeho využívání. Za druhé, projekt přispěje k rozvinutí výzkumu sekuritizačních procesů a jejich dopadů za pomoci analýzy širšího sociálního kontextu, ve kterém je dané téma konstruováno jako bezpečnostní hrozba. Za třetí, výsledky projektu poskytnou kritickou reflexi praxe vytváření bezpečnostní politiky v České republice.

Zdroj

Souvisejicí centra

Centrum evropské politiky

Centrum evropské politiky (CEP) zkoumá procesy, instituce a aktéry evropské politiky, se zvláštním důrazem na otázky evropské integrace a bezpečnostní politiky. Evropskou politiku chápeme jako komplexní a diferencované pole, v němž se pohybují a střetávají zájmy nadnárodních institucí, států, regionů, korporací i celé řady dalších nestátních aktérů. K analýze těchto interakcí přistupujeme z interdisciplinárního pohledu, který propojuje tradiční přístupy evropských studií, bezpečnostních studií, politologie a mezinárodních vztahů se studiem širších historických, sociálních a kulturních kontextů.

Centrum pro studium globálních regionů

Centrum pro studium globálních regionů (CSGR) se skládá ze dvou výzkumných jednotek: Blízký východ a severní Afrika (MENA) a Asie a Pacifik (AP). Výzkum v rámci CSGR odpovídá primárně regionálním a tematickým prioritám jednotlivých výzkumníků, nicméně obecně se zabývá studiem aktérů a institucí a procesů, které ovlivňují politické vztahy, státy a jednotlivé komunity v jimi zkoumaných regionech. V rámci Centra je pěstována pluralita disciplinárních přístupů. Jednotliví výzkumníci tak využívají teorie a metody komparativní politiky, mezinárodních vztahů, politické ekonomie, politické sociologie, antropologie, kulturních studií a dalších příbuzných oborů. Díky tomu výzkum prováděný na CSGR může zachytit různé úrovně regionální politiky od lokálních a národních politických arén až po zapojení regionálních aktérů do globálních politických a ekonomických struktur. Se (sebe)kritickým vědomím své vlastní pozice v Praze sídlící instituce je nedílnou součástí agendy centra také kritická reflexe českých a evropských debat o Blízkém východě a Asii.