22/12/2022

Vánoční poselství ředitele 2022

Radostné vánoční svátky a šťastný nový rok 2023!

Vážení přátelé,

v Evropě je válka. Politické násilí a konflikt je v globální politice – bohužel – jevem setrvalým. V posledních desetiletích byl jen vytlačený na její periferie. Nyní se válka – ne jako výsledek mechanického pohybu a vzájemného srážení velmocenských těles, ale výsledek revanšistické a revizionistické ruské státní geopolitiky – odehrává za našimi humny. Ruská agrese na Ukrajině je jen dalším z šoků, které se v posledních letech řetězí, aby dohromady vyskládaly, slovy některých pozorovatelů globálního dění, současnou polykrizi.

Geopolitické soupeření omezuje schopnost spolupráce a čelení systémovým výzvám jako je klimatická změna nebo nastupující technologie. Schopnost jednat v souladu prohlubuje nejen setrvalé odcizení mezi společnostmi vymezenými státními hranicemi – jehož tlumení je hlavním posláním diplomacie –, ale i rostoucí odcizení v jejich nitru. Shoda klesá nejen na politice, ale samotné podstatě sdíleného světa. Polarizace je posilována novým populismem, který rozšiřuje prostor politického střetu a zároveň – v hávu tribuna lidu –, zpochybňuje a podrývá základní principy demokratické a otevřené společnosti.

Role nezávislého odborného poznání, založeného na pečlivě a dlouhodobě kultivované znalosti i étosu hledání pravdy, a pravdomluvy (parrhesie) namísto sofismat, která nabyté vědění zneužívají pro vlastní dílčí zájmy, při řešení složitých výzev této doby je mimo veškerou pochybnost. Takové poznání je i důležitým pilířem moderní, světu otevřené zahraniční politiky, která tento svět vnímá v širokých souvislostech, nesentimentálně – bez úniku do náhradního, ale neskutečného světa, jaký bychom chtěli mít –, neschematicky a bez sebezahleděnosti odvracející se od věci samé k sobě.

Jsem rád, že i v této těžké době Ústav mezinárodních vztahů prokázal schopnost přemosťovat svět vědy o mezinárodních vztazích a praktické politiky. Vybaven odborností o řadě témat mezinárodní politiky nasvítil řadou krátkých, rychle zpracovaných analýz ruskou válku na Ukrajině v širokých souvislostech. Zároveň nikterak nezpomalil ve své hlavní činnosti. Výsledky jeho vědecké práce byly publikovány ve více než 15 článcích v zahraničních odborných časopisech vedených v databázi Web of Science i 2 knižních publikacích vydaných u zahraničních renomovaných nakladatelů. Svou policy expertizu mohl jako resortní výzkumná organizace nabízet Ministerstvu zahraničních věcí – tentokrát i v sérii zvlášť vyžádaných analýz –, ale i dalším veřejným institucím včetně Evropského parlamentu. Jeho výzkumníci a výzkumnice se podíleli na řešení 17 výzkumných projektů. Bezprecedentním úspěchem byla účast ÚMV ve 3 mezinárodních konsorciích, které získaly podporu pro projekty Horizon Europe, a od nového roku bude řešit či spoluřešit 3 nové projekty Grantové agentury ČR. Byli jsme stále přítomni ve veřejné debatě o mezinárodní politice – domácí i mezinárodní (včetně, již druhým rokem opakovaně, publikací v prestižních popularizačních periodicích jako Foreign Policy) – a uspořádali či spolupořádali řadu větších i menších veřejných akcí. Vlajkovou lodí mezi nimi byla tradiční výroční konference Prague European Summit, která se letos nemohla nekonat jako součást českého předsednictví v Radě Evropské unie. V neposlední řadě jsme spustili nový podcast o vybraných tématech mezinárodní politiky FluX.

Naplňovali jsme tak naše poslání vycházející z jedinečného postavení – i v mezinárodním srovnání – veřejné výzkumné instituce, která propojuje vědecké bádání s policy výzkumem a ambicí rozšiřovat horizonty veřejné debaty o zahraniční politice. Výrazem ocenění dlouhodobé společenské relevance činnosti ÚMV bylo ocenění nejvyšší známkou (A) v národním systému hodnocení – počtvrté v řadě. Za významné považuji i první místo, kterého ÚMV dosáhl v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti. Odráží naši soustavnou snahu být v čele při vytváření motivujících pracovních podmínek a rozvoje lidského potenciálu a zvyšování otevřenosti a přitažlivosti pro mezinárodní výzkum a vývoj – strategických cílů Národní politiky výzkumu.

ÚMV není jen kamenná instituce, ale především společenství lidí, kteří ho utvářejí. Všeho dobrého, čeho dosáhl, dosáhl díky jejich intelektuální poctivosti a odvaze, píli i nasazení v často nelehkých podmínkách (post)covidové doby. Rád bych tak na tomto místě poděkoval kolegyním i kolegům za jejich dobrou práci; stejně jako všem partnerům, s nimiž jsme mohli v naší činnosti spolupracovat – starým a osvědčeným, ale i novým, včetně partnerských institucí zejména ve střední a východní Evropě, s nimiž jsme během roku navázali nová pouta.

Dovolte mi závěrem popřát Vám pokojné vánoční svátky, v nichž můžeme slavit stálý životní pohyb i tváří v tvář temnotě na obzoru – s vírou, že všechno, co se děje, má nějaký smysl, nadějí, že tato smysluplnost směřuje k něčemu dobrému, a láskou –, a dobré společné vykročení do dalšího, pro světovou politiku jistě nelehkého roku!

ONDŘEJ DITRYCH