31/07/2017 This content is not up to date

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i.

Rada Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., vyhlašuje v souladu s § 18, odst. 2, písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky veřejné výzkumné instituce.

Kandidát/ka by měl/a prokázat:

  • zkušenosti se strategickým řízením a rozpočtovou odpovědností
  • zkušenosti s výzkumem
  • zkušenosti s veřejným vystupováním
  • zkušenosti s financováním třetími stranami
  • znalost českého jazyka je jedním z kritérií posuzovaných spolu s dalšími kvalitami uchazeče/uchazečky

Kandidát/ka předloží:

  • strukturovaný životopis prokazující předpoklady ve výše uvedených oblastech
  • návrh koncepce dalšího směřování a rozvoje ÚMV (v rozsahu do 5 normostran)
  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • výpis z Rejstříku trestů
  • čestná prohlášení podle § 17, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a doloží splnění podmínek zákona 451/1991 Sb.

Předpokládaná měsíční mzda: 60 000 Kč

Předpokládaná doba nástupu: květen 2018

Přihlášku do výběrového řízení je třeba doručit ve vytištěné i elektronické formě. Obě verze přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 16. října 2017 na poštovní adresu:

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

Nerudova 3

118 50 Praha 1

a na e-mailovou adresu: kosikova@iir.cz

Rozhodující pro dodržení termínu je datum doručení přihlášky na uvedenou poštovní i e-mailovou adresu. Kandidáti a kandidátky vybraní Radou ÚMV, v. v. i., budou přizváni k ústnímu pohovoru, který se bude konat dne 6. listopadu 2017 v budově ÚMV.

Více infomací naleznete zde: Výběrové řízení