10/12/2013 This content is not up to date

Call for Papers - Mezinárodní vztahy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, časopis Mezinárodní vztahy vypisuje výzvu k podávání návrhů článků pro monotematické číslo na téma INSTITUCIONÁLNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE.

Od vstupu ČR do EU prošla Unie několika zátěžovými zkouškami mimořádného dosahu. Tou první byl pád Ústavní smlouvy v roce 2005. Jednání o institucionální reformě se sice podařilo završit v podobě Lisabonské smlouvy, ta se však ukázala jako ne dosti účinný nástroj k řešení následné dluhové krize. Cestu z krize nakonec EU hledá skrze mezivládní spolupráci v kontextu posílení prvků diferencované / vícerychlostní integrace zčásti i mimo právní rámec Evropské unie. Snaha o řešení dluhové krize zvýrazňuje dosavadní problémy EU s demokratickou legitimitou. Česká republika stále hledá své místo v dialogu s ostatními, čeští politici a ústavní instituce nejsou jednotní ve svém postoji k institucionálním reformám či k diferenciaci evropské integrace.

Ve snaze prohloubit odbornou diskusi na téma institucionální a právní aspekty současného vývoje evropské integrace vybízí čtvrtletník Mezinárodní vztahy autorky a autory k zaslání názvu příspěvku a jeho abstraktu (max. 300 slov) pro monotematické číslo, připravované na 2. pololetí 2014. Cílem tohoto monotematického čísla je analyzovat příčiny a důsledky současných proměn institucionálního a právního rámce evropské integrace. Pozornost bude věnována deficitu demokratické legitimity evropského systému vládnutí, pokračujícímu prohlubování evropské integrace a problematice diferencované integrace. Kromě textů zabývajících se obecnými teoretickými a normativními aspekty zmíněné problematiky bychom rádi čtenářům nabídli i empirické analýzy institucionálního a právního rámce či práce zprostředkovávající pohled českých politických elit a ústavních institucí.

Termín odevzdání abstraktu: 15.1.2014
Termín odevzdání rukopisu: 15.3.2014

Návrhy článků obsahující výstižný název a abstrakt zamýšleného příspěvku (max 300 slov) zasílejte e-mailem šéfredaktorovi Mezinárodních vztahů Vítu Benešovi (benes@iir.cz). Recenze knih k problematice institucionálních a právních aspektů současného vývoje evropské integrace posílejte editorovi recenzí Tomáši Dopitovi (dopita@iir.cz).

Časopis Mezinárodní vztahy publikuje originální články v češtině či slovenštině. Všechny rukopisy článků prochází standardním oboustranně anonymním recenzním řízením. Pokyny pro přispěvatele naleznete na adrese http://mv.iir.cz/about/editorialPolicies. Časopis Mezinárodní vztahy je zařazen do prestižní citační databáze SCOPUS.

CALL KE STAŽENÍ ZDE.