Ve správnou chvíli na správném místě: Prosazování zájmů České republiky v Evropském parlamentu

Policy
paper

Studie zkoumá stávající praxi České republiky při prosazování národních zájmů v Evropském parlamentu. Jejím cílem je na základě analýzy současného stavu a identifikace slabých míst navrhnout kroky, které by vedly k lepšímu využití Evropského parlamentu při prosazování českých pozic v evropském rozhodovacím procesu. Výzkum je založen zejména na rozhovorech s aktéry zkoumaných procesů, tedy především českými poslanci EP, úředníky a dalšími zaměstnanci EP, pracovníky českých ministerstev a českého stálého zastoupení při EU. Závěrečná doporučení jsou rozdělena podle adresátů a cílena na českou státní správu, české poslance Evropského parlamentu a politické strany.

Lisabonská smlouva významně posílila postavení Evropského parlamentu (EP) v rozhodovacím procesu EU. Parlamentu se navíc podařilo zakotvit rozšíření svých pravomocí také do dohod a pravidel, ať již formální či neformální povahy, k jejichž zavedení došlo v post-lisabonském režimu. Evropský parlament je komplexním organismem, v němž se prolínají zájmy poslanců, politických skupin a členských zemí na pozadí složité politicko-administrativní struktury s mnoha centry rozhodování. Pro členský stát, jakožto advokáta parciálního, tj. národního zájmu, tak nabízí řadu možností jak tento zájem prosazovat, ale také vyžaduje značné úsilí při orientaci skrze labyrint formálních a neformálních vazeb, pravomocí a vlivů.
Studie se zaměřuje na vnitřní fungování Evropského parlamentu, klíčové okamžiky a „přístupové body“ pro ovlivňování rozhodovacího procesu. Na tomto pozadí analyzuje stávající praxi české státní správy a stav komunikace s českými poslanci v EP. Jejím cílem je zmapovat a zhodnotit stávající způsoby a možnosti prosazování českého zájmu v Evropském parlamentu, identifikovat slabá místa a navrhnout způsoby zlepšení současného stavu. Pozornost je věnována procesům zaměřeným na přijímání legislativních aktů v EP, neboť se jedná o klíčové normy pro prosazování národního zájmu.

 

 

Topics and regions