Možná renesance česko-vietnamských vztahů: 1. část

První část tohoto příspěvku pojednává o červnové návštěvě místopředsedy poslanecké sněmovny České republiky, Vojtěcha Filipa (KSČM), ve Vietnamské socialistické republice (VSR). Z analýzy tiskových zpráv vyplývá, že vietnamská strana vkládá naděje do budoucího uspořádání moci na české politické scéně a doufá v komplexní zlepšení česko-vietnamských vztahů, které by mohlo přispět ke zmírnění přísné vízové politiky uplatňované vůči občanům VSR. Tyto záměry naráží na odpor části politického spektra v ČR. Ve druhém článku autor argumentuje, že situace se od roku 2008, kdy byl přísnější vízový režim zaveden, změnila, a proto by bylo vhodné otevřít debatu nejen o tom, zdali zjednodušit vízovou politiku vůči občanům VSR a znovu otevřít pracovní trh vietnamským dělníkům, ale zejména o podmínkách, za kterých by se tato opatření mohla uskutečnit.

Červnová návštěva

Ve dnech 5. a 6. června 2018 proběhla oficiální návštěva místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa ve Vietnamu. Význam, který vietnamská strana návštěvě přikládá, je patrný již z toho, že kromě předsedy parlamentu VSR, Nguyễn Thị Kim Ngân, přijal místopředsedu Filipa i premiér a třetí nejmocnější muž politbyra Nguyễn Xuân Phúc.

Jak je ve Vietnamu při podobných příležitostech zvykem, obě strany vyzdvihly dlouhodobě dobré vztahy a úzkou hospodářskou spolupráci obou zemí. Obě strany také velmi dobře hodnotily diplomatická jednání mezi ČR a Vietnamem na všech úrovních. Tyto diplomatické fráze odrážejí spíše přání Vietnamské strany než aktuální stav česko-vietnamských vztahů, nicméně z dostupných tiskových zpráv je zřejmé, že měnící se politická situace na české politické scéně je vnímána nejen jako příležitost k prohloubení vzájemné důvěry a porozumění na politické úrovni, ale i jako příležitost k prohloubení ekonomické spolupráce, k rozvoji cestovního ruchu či k oživení spolupráce v oblasti vzdělávání.

Je na místě předpokládat, že vietnamská strana je dobře informována o povolebním vyjednávání Andreje Babiše se zástupci ostatních stran, a o více či méně tiché podpoře KSČM rodící se vládě. Tato podpora pak může být vykoupena ústupky nejen v zahraniční politice, ale i při personálním obsazování některých politických funkcí, či kompromisy v dalších oblastech veřejného života. To dává vietnamské straně určitou naději na snadnější prosazování svých zahraničně politických cílů skrze Českou republiku a již během pondělní schůzky nadnesla nové cíle vzájemné spolupráce.

Březnová stopa

Na posledním, v pořadí již šestém, setkání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Vietnamem, které se uskutečnilo v březnu tohoto roku, byly identifikovány oblasti s největším potenciálem pro rozvoj vzájemné spolupráce mezi českými a vietnamskými (nejen) ekonomickými subjekty. V první řadě se jednalo o energetický průmysl, průzkum a těžbu nerostných surovin, dopravní infrastrukturu, životní prostředí, potravinářský průmysl a zemědělství, zdravotnictví, obranný průmysl, dopravní prostředky a cestovní ruch. Velká pozornost byla věnována také možnému otevření přímé letecké linky mezi oběma zeměmi a spolupráci v oblasti školství, vědy a výzkumu.

Pravděpodobně i v návaznosti na toto březnové setkání, představitelé vietnamské strany nadnesli nové cíle vzájemné spolupráce. Tak jako v případě ostatních států, vietnamská strana se v první řadě snaží zajistit diplomatickou podporu České republiky pro vyjednávání o zóně volného obchodu mezi VSR a Evropskou Unií (EU-Vietnam Free Trade Agreement). Relativně důležitá se jeví i podpora České republiky pro podzimní kandidaturu VSR na nestálé členství v Radě bezpečnosti OSN, ke kterému by mohlo dojít v letech 2020 a 2021.

Nicméně, zazněly i mnohem konkrétnější cíle. Vietnamská strana tradičně nabízí otevřené prostředí pro zahraniční investice a vývoz pracovní síly. Takže asi nepřekvapí, že se premiér VSR, Nguyễn Xuân Phúc, přimlouval za zmírnění administrativní zátěže žadatelů o vydání pracovních a turistických víz do ČR či zřízení přímé letecké linky do Prahy. I Vojtěch Filip zdůraznil potřebu přímého leteckého spojení mezi oběma státy, která by přispěla nejen ke zlepšení obchodní výměny, ale i ke zjednodušení osobní přepravy.

Vojtěch Filip také zdůraznil nutnost zjednodušit administrativní proces při vydávání víz českým občanům k návštěvě Vietnamu a poté poněkud překvapivě zdůraznil dlouhodobou snahu České republiky o zjednodušení vízového procesu pro Vietnamské žadatele o studijní, pracovní a poznávací pobyty v ČR.

Vietnam jako organizovaný zločin?

Ve světle ostré slovní výměny mezi Lubomírem Zaorálkem a poslankyní ODS Zuzanou Majerovou Zahradníkovou, ke které došlo 21. 6. 2018 na jednání Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se oboustranné zjednodušení vízové povinnosti a dovoz vietnamské pracovní síly do ČR nejeví jako příliš reálný cíl. Nicméně, situace je poněkud složitější. Vietnam je tranzitní společnost s překotně se rozvíjející ekonomikou. To přináší i svá negativa. Nelze však paušálně tvrdit, že Vietnam je organizovaný zločin, či bezprecedentní bezpečnostní riziko. Taková tvrzení mohou zaznít na politickém kolbišti Poslanecké sněmovny ČR, nikoli však v seriózní diskusi.

Jak již bylo uvedeno, politicky a ekonomicky je Vietnam tranzitní zemí, která má svá specifika. Mezi ta patří nejen dynamicky se rozvíjející průmysl, levná pracovní síla a téměř neomezený prostor pro zahraniční investice, ale i relativně vysoká míra korupce, nízká úroveň právního státu a přítomnost kriminality, i té organizované. To známe i my – v našich podmínkách z polistopadové transformace. Mohli bychom si připomenout, že v devadesátých letech byly kriminalita a korupce považovány za dva obzvláště palčivé problémy české společnosti. I dnes je ČR vnímána spíše jako stát s relativně rozvinutým korupčním prostředím, které dokonce ohrožuje některé sektory veřejného života. Je také otázkou, jak by se ČR rozvíjela bez úzkého zapojení do globálního ekonomického systému. Paralely se nabízejí. Pokud by například rozhodující představitelé zemí západní Evropy ztotožňovali Českou republiku devadesátých let minulého století s organizovaným zločinem, asi bychom dodnes nebyli členským státem Evropské unie.

Je myslím také nesporné, že politicko-ekonomické problémy, se kterými se Vietnam potýkal do poloviny osmdesátých let, byly mnohem závažnější než ty, které známe z prostředí ČR. Po třech Indočínských válkách a mnoha letech mezinárodní izolace, byl Vietnam na pokraji ekonomického zhroucení. Jen pro představu, HDP per capita nedosahovalo $200 USD, inflace přesahovala 700 %, a vývoz obchodního zboží byl o polovinu nižší než dovoz. Ten nedosáhl ani 1.200.000 USD. Pokud uvážíme, že dnes HDP per capita překračuje 1.770 USD, inflace nepřesahuje 4 % a souhrnný objem vývozu a dovozu činí nějakých 425 bil. USD, je zřejmé, že Vietnam má nezanedbatelný ekonomický potenciál.

Ten se však, i vzhledem k nedostatku kvalitních pracovních pozic (statisticky nezaměstnanost nepřekračuje 3%, ale je třeba uvést, že mnoho zejména mladých lidí pracuje na vysoce zranitelných či ekonomicky marginálních pozicích, které negenerují významný příjem), nedaří plně využít a vietnamská vláda pochopitelně hledá možnosti, jak situaci zlepšit.

Jednou z nich je vývoz málo kvalifikované pracovní síly. To skýtá řadu příležitostí, ale i úskalí pro všechny zúčastněné strany. Na jedné je průmysl a držitelé kapitálu, kteří dovozem levné pracovní síly optimalizují zisk a zabraňují přehřátí ekonomiky. Na druhé straně jsou domácí dělníci, kteří se obávají o své mzdy a pracovní pozice. Někde uprostřed je stát, který obvykle zjišťuje, že není schopen kontrolovat ani migrační toky, ani své politicko-ekonomické zájmy (natožpak ovlivňovat veřejné názory, jejichž radikální část svádí mnohé politiky k nacionálnímu populismu).

V knihovně ÚMV najdete k tématu např.:

NOŽINA, Miroslav - A Long trip to paradise - https://goo.gl/2y1V4u
NOŽINA, Miroslav - Bosses, soldiers and rice grains - https://goo.gl/pHXknJ
Czech development cooperation in the fields of agriculture, rural development, forestry and water management - https://goo.gl/hnU2e2