Organizační struktura

ředitel

Výzkumné oddělení

Ředitel výzkumu

Výzkumná centra

Centrum globální politické ekonomie

Centrum globální politické ekonomie zkoumá vzájemné provázání politické a ekonomické moci v mezinárodních vztazích, jehož pochopení je klíčové pro strategické rozhodování státních i nestátních aktérů v současném globalizovaném světě. Centrum se zaměřuje na zkoumání víceúrovňové vládnutí v různých globálních regulačních režimech a měnící se produkční či finanční toky včetně rozvojové pomoci a energetických vztahů. Dále řeší z nich vyplývající socio-ekonomické nerovnosti a mocenské asymetrie mezi a napříč jednotlivými světovými regiony, národními ekonomikami, společenskými skupinami anebo genderovými vztahy.

Centrum governance nových technologií

Cílem GET je zkoumání vztahu technologií a mezinárodní politiky z interdisciplinárního hlediska, od teorie mezinárodních vztahů, filozofie, sociologie po interakci s mezinárodním právem. Mezi klíčová témata výzkumu se nyní řadí kybernetická a vesmírná bezpečnost s důrazem na témata planetární obrany, těžby asteroidů a využití výkonových laserů pro řadu vesmírných aplikací od úklidu oběžné dráhy po zlomové projekty mezihvězdného cestování. Centrum se zabývá aktivitami od základního výzkumu po policy orientovanou práci (např. formulace vzniku mezinárodního bezpečnostního režimu pro mírové užití laserové technologie ve vesmíru). Jeho členové o své činnosti pravidelně informují veřejnost v mediálním prostoru, pořádají veřejná setkání, organizují mezinárodní workshopy, kde se prolíná vývoj technologií a politická věda, publikují policy papery nebo vystupují jako experti vedle diplomatických misí v OSN a jiných mezinárodních organizací.

Centrum mezinárodního práva

CMP provádí výzkum v různých oblastech mezinárodního práva. Hlavní pozornost zaměřuje na lidská práva, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní trestní právo, použití síly, boj proti terorismu a teorii mezinárodního práva. Výstupem činnosti Centra jsou jak odborné publikace, tak politicky orientované studie. Studie by měly pomáhat MZV ČR formulovat jeho právní pozice. Tyto studie mají rovněž poskytnout informace o mezinárodním právu veřejnosti a médiím.

Centrum evropské politiky

Centrum evropské politiky (CEP) zkoumá procesy, instituce a aktéry evropské politiky, se zvláštním důrazem na otázky evropské integrace a bezpečnostní politiky. Evropskou politiku chápeme jako komplexní a diferencované pole, v němž se pohybují a střetávají zájmy nadnárodních institucí, států, regionů, korporací i celé řady dalších nestátních aktérů. K analýze těchto interakcí přistupujeme z interdisciplinárního pohledu, který propojuje tradiční přístupy evropských studií, bezpečnostních studií, politologie a mezinárodních vztahů se studiem širších historických, sociálních a kulturních kontextů.

Centrum pro studium globálních regionů

Centrum pro studium globálních regionů (CSGR) se skládá ze dvou výzkumných jednotek: Blízký východ a severní Afrika (MENA) a Asie a Pacifik (AP). Výzkum v rámci CSGR odpovídá primárně regionálním a tematickým prioritám jednotlivých výzkumníků, nicméně obecně se zabývá studiem aktérů a institucí a procesů, které ovlivňují politické vztahy, státy a jednotlivé komunity v jimi zkoumaných regionech. V rámci Centra je pěstována pluralita disciplinárních přístupů. Jednotliví výzkumníci tak využívají teorie a metody komparativní politiky, mezinárodních vztahů, politické ekonomie, politické sociologie, antropologie, kulturních studií a dalších příbuzných oborů. Díky tomu výzkum prováděný na CSGR může zachytit různé úrovně regionální politiky od lokálních a národních politických arén až po zapojení regionálních aktérů do globálních politických a ekonomických struktur. Se (sebe)kritickým vědomím své vlastní pozice v Praze sídlící instituce je nedílnou součástí agendy centra také kritická reflexe českých a evropských debat o Blízkém východě a Asii.

Výzkumná infrastruktura

Úsek projektů a podpory výzkumu

Úsek projektů a podpory výzkumu spadá pod Výzkumné oddělení. Zajišťuje komplexní projektový management: od vyhledávání vhodných domácích i zahraničních dotačních titulů po monitoring a vyúčtování řešených projektů. Podílí se na komunikaci s poskytovateli dotací, přípravě projektů a výročních zpráv a přehledů. Zajišťuje též administrativu spojenou s běžným chodem Výzkumného oddělení, jako je organizace porad nebo zpracování zahraničních cest. Zároveň připravuje podklady do výroční zprávy a pro hodnocení instituce podle Metodiky 17+, včetně vykazování výstupů do RIV. Úsek projektů a podpory výzkumu pravidelně monitoruje stav plnění minimálních kvalifikačních kritérií výzkumníků a výzkumnic.

Oddělení provozu a vnějších vztahů

ředitel provozu a vnějších vztahů

Komunikační úsek

Má na starosti, aby se široko daleko vědělo, na jakých projektech se výzkumní pracovníci/e ÚMV podílejí, jaké výstupy mají v aplikovaném i základním výzkumu nebo jak a kde ovlivňují veřejnou debatu v oblasti mezinárodních vztahů. Starají se o vztahy s médii, novináři/kami a partnerskými institucemi, dohlížejí na web, sociální sítě i na stážisty/ky, kteří/ré je spravují. Můžete se na ní obracet, když máte zájem o rozhovor nebo komentář našich expertů/ek.

Konferenční úsek

Každoročně pořádá několik desítek vědeckých a vzdělávacích akcí, ať už samostatně v rámci ÚMV, či ve spolupráci s českými i zahraničními think tanky, vysokými školami, velvyslanectvími a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Specializuje se na odborné semináře, přednášky a konference s tematikou mezinárodních vztahů, zahraniční politiky a diplomacie. Několikrát do roka organizuje také výstavy a vernisáže s diskusí či křty nejnovějších knih vydaných výzkumníky/cemi ÚMV. Dlouhodobě se snaží propojovat širokou veřejnost s odborníky/emi, a tím kultivovat debatu o aktuálních globálních tématech.

Ediční oddělení

Ediční oddělení ÚMV se stará o správnou podobu (jazykovou i grafickou) textových výstupů pro všechny složky Ústavu, např. policy výstupy (policy papery, policy briefy, zprávy atd.) badatelů, newslettery atd. Konferenčního úseku i správní dokumenty. Redakčně se podílí na přípravě časopisů (Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika) a knih. Poskytuje vazby drobných tisků, konzultace (kalkulace cen či technicko-výrobní problematika), spravuje sklad knih a časopisů a redakční archiv.

Knihovna mezinárodních vztahů Otto Picka

Knihovna ÚMV patří mezi největší specializované veřejné knihovny v oblasti mezinárodních studií v České republice. Systematicky do svého fondu shromažďuje materiály k tematice české zahraniční politiky, mezinárodních vztahů a bezpečnosti, mezinárodních organizací i materiálů o konkrétních zemích. Spolupracuje s řadou českých, ale zejména zahraničních odborných knihoven a informačních institucí. Je členem Evropské informační sítě mezinárodních vztahů a regionálních studií (EINIRAS) http://www.einiras.org/, asociace evropských výzkumných institucí zabývající se informacemi a dokumentací z oboru mezinárodních vztahů ve výzkumu a politické praxi.

Ekonomický úsek

Ekonomické oddělení je součástí oddělení provozu a vnějších vztahů a zajišťuje zejména sestavení a kontrolu rozpočtu, vedení účetnictví, výkaznictví a statistiky. Zpracovává granty, zhotovuje účetní závěrky, stará se o evidenci majetku, o daně, odpisy i pohledávky. Pravidelně provádí inventarizaci majetku, závazků i pohledávek. Zaměstnancům/kyním ÚMV počítá mzdy a daně, přihlašuje je k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a vykonává roční zúčtování daní a mezd.

Personální úsek

Personální úsek ÚMV má na starosti zajištění všech zákonných a právních opatření spojených se zaměstnaneckým poměrem zaměstnanců/kyň. Provádí jejich nábor, připravuje a spravuje jejich pracovněprávní dokumentaci po celou dobu trvání pracovního poměru a podporuje jejich profesní růst. Úzce spolupracuje s ekonomickým úsekem na přípravě podkladů pro zpracování mezd a odměn zaměstnanců/kyň i externích spolupracovníků/ic ÚMV.

Správa budovy

Správce objektu má za úkol zajistit jeho provoz po stránce technické i administrativní. Stará se o správné fungování všech technologií v budově, zajišťuje nábytek, provádí opravy systémů a jejich pravidelný servis. Dle platných zákonů zajišťuje revizi technologií, provádí kontrolu úklidu, školí zaměstnance/kyně v bezpečnosti práce a obsluze jednotlivých zařízení. Z titulu funkce bezpečnostního technika kontroluje dodržování BOZP a odstraňuje nalezené nedostatky. Zároveň zajišťuje provoz firemního automobilu včetně jeho údržby. Součástí úseku správy budovy je také recepce.

Sekretariát

Na sekretariátu se připravuje oficiální korespondence a zajištují schůzky ředitele. Organizačně zajišťuje zasedání orgánů ÚMV a pořizuje zápisy z porad vedení a orgánů ÚMV. Sekretariát obsluhuje datovou schránku, zadává smlouvy do Registru smluv a dále je archivuje. Do kompetence také patří vedení spisové agendy sekretariátu ÚMV, agenda interních směrnic a rozhodnutí ředitele a další administrativa.

Orgány ÚMV

Podle zákona o veřejných výzkumných institucích (č. 341/2005 Sb.) má Ústav mezinárodních vztahů tři orgány - Ředitele, Radu a Dozorčí radu. Dalšími orgány ustavenými na základě Organizačního řádu ÚMV jsou Komise pro pracovní záležitosti, Etická komise pro výzkum, Etická komise, Ediční rada.

Rada ÚMV

Rada navrhuje ke jmenování ředitele ÚMV, stanovuje směry činnosti ÚMV v souladu se zřizovací listinou, schvaluje rozpočet, vnitřní předpisy, výroční zprávy nebo projednává návrhy výzkumných záměrů a smluv. Radu ÚMV volí výzkumní pracovníci Ústavu, a to jak ze svých řad (interní členové), tak z řad odborníků z jiných institucí (externí členové).

Federica Cristani Jan Kovář Daniel Šitera Asya Metodieva Clément Steuer

Dozorčí rada ÚMV

Pravomoci a úkoly Dozorčí rady jsou souvisejí zejména s dohledem nad činností, hospodařením a nakládáním s majetkem Ústavu. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Jsou v ní zastoupeni zástupci zřizovatele a zaměstnanců Ústavu.

Etická komise

Etická komise je poradním orgánem ředitele ÚMV. Komise se samostatně zabývá všemi podněty, které jsou jí ohlášeny. Členy/-ky Komise nominují zaměstnanci ÚMV. Komisi jmenuje a odvolává ředitel. Zasedání Komise je neveřejné a ke svému jednání může přizvat nezávislé odborníky.

Etická komise pro výzkum

Etická komise pro výzkum je poradním orgánem ředitele ÚMV, dohlížejícím na dodržování etického kodexu výzkumnými pracovníky. Etickou komisi jmenuje ředitel ÚMV. Komise má nejméně tři členy.

Výzkumní pracovníci a pracovnice, externí spolupracovníci a spolupracovnice i stáže Ústavu mezinárodních vztahů se řídí Etickým kodexem a Resortním interním protikorupčním programem MZV a organizací v jeho působnosti.