Vize a poslání

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV), je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

 

Základními strategickými cíli činnosti ÚMV jsou vynikající, zahraničně viditelný akademický výzkum, jehož výsledky pramení z teoretické rozmanitosti a metodologické rigoróznosti, dále pak prakticky relevantní policy výzkum, který spočívá na vynikajících znalostech a pokročilých analytických a výzkumných metodách, a účinné oslovování širší veřejnosti za účelem kultivace a rozšiřování horizontů veřejné debaty o zahraniční politice, která je základem demokratického procesu jejího formování.

ÚMV tak v českém prostředí vytváří unikátní pojící článek mezi akademickým světem, veřejností a diplomatickou praxí. Zajišťuje činnosti spojené s výzkumem v oboru mezinárodních vztahů a v duchu sloganu #ExpertiseToImpact napomáhá při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky založené na hodnotách demokracie, právního státu, lidské důstojnosti a prosazování sociální rovnosti a přenáší do veřejné debaty nezávislou a pečlivě tříbenou expertizu o problematice mezinárodních vztahů.

Tradičním uživatelem policy výzkumu ÚMV je Ministerstvo zahraničních věcí ČR a další veřejné instituce. Širší veřejnost se s jeho výsledky může seznámit prostřednictvím řady policy papers, policy briefs, reflexí a analýz zahraniční politiky, které ÚMV pod svou hlavičkou vydává. ÚMV rovněž každoročně pořádá desítky expertních akcí (konferencí, seminářů, odborných diskusí a prezentací), na nichž se setkávají experti, diplomaté a státní úředníci, politici, zástupci soukromého a nevládního sektoru, studenti a široká veřejnost. Veřejnosti nabízí své služby i Knihovna mezinárodních vztahů Otto Picka, jejíž fondy obsahují na 70 000 především zahraničních titulů, včetně 400 periodik.

ÚMV při naplňování svého poslání spolupracuje s řadou předních zahraničních i domácích akademických institucí a think tanků. Je členskou organizací European Consortium for Political Research (ECPR), Trans European Policy Studies Association (TEPSA), EU Nonproliferation and Disarmament Consortium (EUNPD) nebo platformy Think Visegrad a národním koordinátorem Anna Lindh Foundation.

Po zavedení nového národního hodnocení vědy a výzkumu (M17+) obdržel ÚMV v posledních dvou letech nejvyšší možné hodnocení vyhrazené „mezinárodně kompetitivním institucím a/nebo institucím se silným inovačním potenciálem a vynikajícími výsledky aplikovaného výzkumu.“

Činnost ÚMV je financována z vládního rozpočtu na vědu, výzkum a inovace České republiky, dále na základě horizontální spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, z domácích a zahraničních projektů a z prodeje publikací.