14. 9. 2022

Vyjádření k článku Aktuálně.cz dotýkajícího se ÚMV ze dne 14.9.2022.

V reakci na článek Aktuálně.cz ze dne 14. 9. 2022 týkající se působení Petra Druláka v ÚMV a jeho veřejného vystupování publikujeme následující vyjádření.

Zmiňovaná veřejná vystoupení prof. Petra Druláka nejsou součástí náplně jeho práce v ÚMV. Prof. Drulák také ve svých veřejných vystoupeních afiliaci k ÚMV důsledně nepoužívá. Možnosti zasahovat do politických či jiných soukromých aktivit zaměstnanců, které jsou uskutečňovány bez přímé vazby k zaměstnavateli, jsou jasně vymezeny právním řádem. ÚMV postupuje s tímto řádem plně v souladu.

ÚMV jako veřejná výzkumná instituce si zakládá na úctě ke svobodě výzkumu i na respektování názorové plurality. Zároveň, pokud se jeho badatelé/-ky veřejně vyjadřují k tématu, kterým se expertně zabývají, měli/-y by veřejnosti prostředkovat odborně podložená stanoviska.  

V drtivé většině mediálních vystoupení třicítky kmenových výzkumných pracovníků/-ic ÚMV se tak děje; v ojedinělých případech, které jsou následně předmětem řešení, nikoliv.  

V otevřené diskusi o zahraniční politice, která je ve veřejném zájmu, by měly mít své místo i hlasy, které neplují s hlavním proudem. Resilientní, otevřená demokratická společnost to musí unést.   

Hlasy pracovníků/-ic ÚMV jako renomované veřejné výzkumné instituce zároveň nemohou obsahovat nedoložené konspirační narativy, překračovat určité meze korektnosti, zatemňovat a účelově zobecňovat. To je prof. Petru Drulákovi ze strany vedení ÚMV už nějakou dobu zcela jednoznačně komunikováno a odklon od těchto pravidel je mu důrazně vytýkán. K jeho vystoupení na akci iniciativy D.O.S.T. se ÚMV v té době vyjádřil následovně: https://twitter.com/IIR_Prague/status/1492973292659122180

Na pravou míru uvádíme tvrzení, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR platí prof. Druláka. Provoz ÚMV jako veřejné výzkumné instituce ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. není hrazený z rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ČR, ale z veřejného rozpočtu na vědu a výzkum. Mzda prof. Druláka je vázána na hodnocení jeho odborné výzkumné činnosti, nikoliv soukromých mediálních aktivit.  

Pro seznámení s paletou výzkumných a popularizačních činností ÚMV doporučujeme k nahlédnutí výroční zprávu za uplynulý rok: https://www.iir.cz/vyrocni-zprava-umv-za-rok-2021