Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu: Předchůdcem ÚMV byl Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii (ÚMPE), založený Ministerstvem zahraničních věcí v roce 1957 a který byl zrušen v roce 1970. Jako náhradu za ÚMPE zřídilo Ministerstvo zahraničních věcí ještě v témže roce Ústav mezinárodních vztahů. V roce 2007 byl v souladu s příslušným zákonem transformován na veřejnou výzkumnou instituci. Hlavní činnosti organizace jsou:
 • Základní a aplikovaný výzkum mezinárodních vztahů, často v rámci českých i mezinárodních projektů 
  (v průměru jde o šest mezinárodních a jedenáct českých projektů za rok).
 • Publikační činnost v podobě sborníků, periodik, monografií, článků v odborné literatuře a doporučení pro politickou praxi (tzv. policy papers).
 • Organizování odborných akcí - konferencí, seminářů, expertních diskusí a prezentací (šest desítek ročně).
 • Spolupráce s řadou prestižních institucí, jako je Evropská komise, Evropský parlament, Central European International Studies Association, Trans European Policy Studies Association, European Consortium for Political Research aj. Z českých institucí lze jmenovat Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Akademii věd ČR a řadu univerzitních pracovišť (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, Vysoká škola ekonomická v Praze, Metropolitní univerzita, atd.).
 • Služby veřejné knihovny, jejíž fondy obsahují na 70 tis. (zejména zahraničních) titulů, včetně 400 periodik.
 • Vzdělávací činnost ve formě stáží pro studenty a programu doktorského studia, na němž se podílí ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., (MUP).
 1. Organizační struktura
 2. Kontaktní spojení
  • Kontaktní poštovní adresa: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., Nerudova 3, 118 50 Praha 1
  • Adresa pro osobní návštěvu: ÚMV, Nerudova 3, 118 50 Praha 1
  • Úřední hodiny: pondělí - pátek středa: 7:00 - 20:00,  Knihovna
  • Telefonní čísla: 251 108 111
  • Adresa internetové stánky:  iir.cz
  • Adresa e-podatelny: elektronická podání v digitální podobě lze učinit zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny  iir@iir.cz
  • Další elektronické adresy:  conference@iir.cz
  • ID datové schránky: ifjp9k2
 1. Případné platby lze poukázat: Každou platbu je třeba konzultovat s příslušným oddělením.
 2. Identifikační číslo organizace (IČO): 48546054
 3. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ48546054
 4. Žádosti o informace: Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně, elektronickou poštou. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Informace veřejnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje ředitel provozu a vnějších vztahů: mach@iir.cz, tel. 251 108 260
 5. Příjem stížností a dalších podání: Stížnosti na práci ÚMV přijímá ředitel provozu a vnějších vztahů: mach@iir.cz, tel. 251 108 260
 6. Opravné prostředky: Opravné prostředky lze využít v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a v souladu se správním řádem.
 7. Formuláře:  Čtenářská přihláška
 8. Nejdůležitější předpisy 
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací 
   Úhrady za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
   Poštovné se řídí podle sazebníku České pošty. 
  1. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
   • Počet podaných žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. za rok 2023: 1
   • Počet podaných žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. za rok 2022: 1
   • Počet podaných žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. za rok 2021: 1
   • Počet podaných žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. za rok 2020: 0
   • Počet podaných žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. za rok 2019: 0
   • Počet podaných žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. za rok 2018: 0
   • Počet podaných žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. za rok 2017: 0