Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV

Ústav mezinárodních vztahů a Ministerstvo zahraničních věcí ČR uspořádaly prezentaci každoroční, letos již sedmé analýzy české zahraniční politiky vydávané Ústavem mezinárodních vztahů.

1. 9. 2014 (10:00)

Zrcadlový sál MZV

Jaká byla zahraniční politika ČR v roce 2013 a proč? Jak se projevila role přímo zvoleného prezidenta a krize parlamentarismu na české zahraniční politice? Je Česká republika atraktivní nebo spíše trpěný zahraničně-politický partner? Jak česká diplomacie reagovala na nejzávažnější zahraničně-politické a bezpečnostně-politické výzvy? V jakých oblastech a proč provozovala ČR pro-aktivní, re-aktivní či „žádnou“ politiku a s jakým úspěchem? V jakých oblastech docházelo k polarizaci a k politizaci tvorby zahraničněpolitické agendy a jaký vliv měly tyto faktory na zahraniční politiku?

ÚMV kontinuálně sleduje českou zahraniční politiku a od roku 2007 vydal sedm analytických monografií, které vždy odpovídají jednotícímu analytickému rámci. V roce 2014 tým autorů obohatil konceptuální rámec o několik dalších analytických kategorií, které by do budoucna mohly umožnit prohloubit teoretické poznání tvorby zahraniční politiky.
Díky prohloubené spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí navíc dochází k nahrazení pravidelně vydávané „Zprávy o zahraniční politice ČR“ novým výstupem, který zachová statistickou rovinu „zprávy“, ale rovněž se nevyhýbá rovině hodnotící a analytické. Analýza zahraniční politiky Ústavu mezinárodních vztahů tak poprvé zahrnuje statistickou a přehledovou část, zpracovanou MZV.

Video 1

Video 2