Úmluva o zákazu chemických zbraní včera, dnes…a zítra?

Dne 19.4.2017 se v prostorech Ministerstva zahraničních věcí České republiky uskutečnila konference pořádaná Ústavem mezinárodních vztahů, v spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Ministerstvem zahraničních věcí a Organizací pro zákaz chemických zbraní, k příležitosti 20 let platnosti Úmluvy o zákazu chemických zbraní

19. 4. 2017 (9:30)

Ministerstvo zahraničních věci České Republiky, Loretánské náměstí 5, Praha 1

Program

9:00 - 9:30

Registrace

9:30 - 10:00

Moderátor: Ivan Jestřáb

Zahájení konference

(SÚJB – Petr Krs, MZV – Martin Tlapa; ÚMV – Petr Kratochvíl)

 

Zahájení setkání, zdravice generálního ředitele Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW)

10:00 - 13:00 – První a druhý panel

Moderátor: Michal Šimečka (ÚMV)

Historie použití CHZ – Cesta k úmluvě (SÚJB – Jaroslava Křížková)

Úmluva o zkázu chemických zbraní (SÚJB – Tereza Vitvarová)

Úmluva v zahraničně-politickém kontextu (MZV – Ivan Jestřáb)

Mezinárodně-právní aspekty Úmluvy (ÚMV – Veronika Bílková)

 

Diskuze

 

Přestávka na kávu

Moderátor: David Král (MZV)

Možnost zneužití chemických látek k terorismu (VŠB - Pavel Danihelka)

Chemické zbraně ve světě a jejich zničení (SÚJB – Jaroslav Straka)

Zničení chemických zbraní a co dál? Aktuální výzvy pro OPCW

(OPCW – Veronika Stromšíková)

13:00 - 14:00

Oběd

14:00 - 17:00 – Třetí a čtvrtý panel

Moderátor: Michal Merxbauer (SÚJB)

Vznik a úloha Národního úřadu a hlavní aktivity na národní i mezinárodní úrovni

(SÚJB – Markéta Bláhová)

Implementace Úmluvy do národní legislativy zákon č. 19/1997 Sb. a vyhláška č. 208/2008Sb (SÚJB – Jaroslava Křížková)

Kontrola vývozu zboží dvojího užití (LS MPO – Svatopluk Leitgeb)

Látky Seznamu 1 a jejich režim v ČR (SÚJB – Zdeňka Fabiánová)

 

Diskuze

 

Přestávka na kávu

Moderátor: Veronika Stromšíková (OPCW)

Činnost SÚJB ve vztahu k průmyslu v ČR (SÚJB – Markéta Bláhová)

Výroba a zpracování nebezpečných látek v Synthesia, a.s. (Synthesia - Petr Obršál)

Životní prostředí jako potenciální cíl chemického útoku (VŠB - Pavel Dobeš)

Zkušenosti s Úmluvou v BorsodChem MCHZ

(BorsodChem MCHZ - Zuzana Svobodová)

 

Diskuze

 

Zakončení setkání

 

 

 

ÚMV zastoupení

 

Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D., je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a přednáší na několika českých univerzitách. Je předsedou Akademické rady Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí České republiky i členem celé řady akademických a vědeckých rad. Je autorem mnoha publikací týkajících se evropské integrace, vztahů EU a Ruska, institucionálních reforem a rozšíření EU, role náboženství v mezinárodních vztazích a teorie mezinárodních vztahů.

 

M.Phil Michal Šimečka, PhD. (Oxon) je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a mezi jeho oblasti zájmu patří například evropská politika sousedství, evropská integrace a rozšiřování EU, Zahraniční politika nových členských zemí EU, politické vztahy v postsovětském prostoru, teorie demokracie a demokratizace

 

doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA, je výzkumnou pracovnicí Ústavu mezinárodních vztahů. Věnuje se mezinárodnímu právu se specializací na mezinárodní humanitární a trestní právo a lidským právům. Koordinuje Centrum mezinárodního práva ÚMV, vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a je členkou Evropské komise pro šíření demokracie prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise).

 

Speakeři:

Ing. Markéta Bláhová, vedoucí oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní na SÚJB, v oblasti inspekční činnosti se zaměřuje na chemický průmysl, podílí se na vzdělávacích aktivitách. Českou republiku reprezentuje na zasedáních Konference členských států OPCW.

Ing. Zdeňka Fabiánová, Ph.D. pracuje v oddělení kontroly zákazu chemických a biologických zbraní na SÚJB jako inspektorka. Zodpovídá za oblast nakládání látek S1 dle zákona č. 19/1997 Sb., v České republice. Je členkou Validační skupiny OPCW.

Ing. Jaroslava Křížková pracuje v oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní na SÚJB jako inspektorka. V této oblasti se zaměřuje na chemický průmysl a podílí se na vzdělávacích aktivitách. Českou republiku reprezentuje na zasedáních Národních úřadů pořádaných OPCW.

Ing. Jaroslav Straka pracuje v oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní na SÚJB jako inspektor. V této oblasti se zaměřuje na chemický průmysl a podílí se na vzdělávacích aktivitách. Dříve působil jako inspektor – munition specialist OPCW. Českou republiku reprezentuje na zasedáních Výkonné rady OPCW.

Mgr. Tereza Vitvarová pracuje v oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní na SÚJB jako inspektor – asistent. V rámci svojí práce se podílí na národních kontrolách (průmysl) a na vzdělávacích aktivitách.

Ing. Zuzana Svobodová pracuje ve společnosti BorsodChem MCHZ jako vedoucí ekologie a bezpečnosti. Od roku 2000 je pověřenou osobou pro plnění povinností stanovených zákonem č. 19/1997 Sb

Ing. Petr Obršál pracuje ve společnosti Synthesia, a.s. jako vedoucí odboru Dispečink a Havarijně bezpečnostní služby. Je odpovědný za dispečerské řízení společnosti, HZS podniku a bezpečnost práce.

Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. pracuje na Vysoké škole báňské v Ostravě (Laboratoř výzkumu a managementu rizik). Věnuje se hlavně chemickým haváriím a rizikům vyplývajících z chemických látek, ale i dalším otázkám bezpečnosti. Je členem řady mezinárodních orgánů, např. ISEG NATO, JEG UNECE, expertní skupiny EU k Direktivě Seveso III, OEIWG UNISDR nebo programového výboru HORIZON 2020 Secure Societies.

Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB Ostrava, kde od roku 2016 vede Laboratoř analýzy a managementu rizik. Věnuje se využití informačních technologií při analýze rizik a v krizovém plánování, chemické bezpečnosti a environmentální bezpečnosti. Je členem Joint Expert Group UNECE k přeshraničním přenosům chemických havárií.

Ing. Svatopluk Leitgeb pracuje na Licenční správě MPO. Je vedoucím oddělení mezinárodních kontrolních režimů, které zajišťuje provádění licenčních řízení souvisejících s kontrolou vývozů zboží dvojího použití (mj. i řada chemických látek a zařízení zneužitelných pro vývoj a výrobu chemických zbraní). Českou republiku zastupuje v pracovních skupinách licenčních pracovníků v rámci Australské skupiny a také Kontrolního režimu raketových technologií.

Mgr. Veronika Stromšíková je ředitelkou Sekce pro koncepce a strategii (Office of Policy and Strategy) v Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW). V organizaci má na starosti agendu boje proti terorismu, roli nestátních aktérů, stanovení strategických priorit organizace, oblast vědy a technologií, vzdělávání a kontakty s partnery z jiných mezinárodních organizací, průmyslu, akademické a nevládní sféry.

Možnosti zneužití chemických látek k terorismu

Životní prostředí jako potenciální cíl chemického útoku

Úmluva o zákazu chemických zbraní včera, dnes….a zítra?

Vznik a úloha Národního úřadu: hlavní aktivity na národní i mezinárodní úrovni

Činnost SÚJB ve vztahu k průmyslu v ČR

Ničení chemických zbraní v souladu s Úmluvou o zákazu chemických zbraní a činnost v případě nálezu chemické zbraně v České republice

Zkušenosti s Úmluvou v BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava

Historie použití chemických zbraní a jednání o jejich zákazu

Látky Seznamu 1 a jejich režim v České republice

Výroba a zpracování nebezpečných látek v Synthesia, a.s.

Implementace Úmluvy do národní legislativy

Spolupráce / Záštita

Státní úřad pro jadernou bezpečnost,  Ministerstvo zahraničních věcí, Organizace pro zákaz chemických zbraní