Strategie začlenění genderu do rozvojové spolupráce ČR

Policy
paper

Česká společnost se většinou k problematice genderu a rovnosti mezi muži a ženami staví lhostejně. Výjimkou není ani česká zahraniční politika a její součást, rozvojová spolupráce. Koncepční dokumenty zahraniční rozvojové spolupráce někdy sice odkazují na princip rovnosti mezi muži a ženami, k jehož dodržování se Česká republika mnohokrát zavázala, ve skutečnosti jej ale nenaplňuje. Pouze několik málo vládou podpořených projektů nevládních organizací se přednostně zaměřilo na znevýhodněné ženy.

Rovnost žen s muži je základním lidským právem, a proto by měla Česká republika podporovat práva žen i v boji s chudobou. Na celém světě patří ženy a dívky mezi nejchudší a nejzraňovanější. Bez začlenění genderu nebude česká rozvojová spolupráce v naplňování Rozvojových cílů tisíciletí efektivní, omezené veřejné
prostředky nebudou využity hospodárně a Česká republika nebude respektována jako vyspělá dárcovská země.


Rozdílný dopad chudoby a rozvojové spolupráce na ženy a muže je třeba zohledňovat
zejména ve čtyřech oblastech:


• Ve tvorbě rozvojové politiky Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Radou pro
zahraniční rozvojovou spolupráci a v její evaluaci s důrazem na připravovanou
koncepci zahraniční rozvojové spolupráce na léta 2011–2015.
• V provádění dvoustranné rozvojové spolupráce Českou rozvojovou agenturou
od identifikace rozvojových problémů přes formulaci projektů po monitoring zakázek.
• Ve všech krocích projektů navrhovaných a realizovaných nevládními neziskovými
organizacemi v partnerských zemích, i pokud nejsou hrazeny z českých veřejných
zdrojů.
• V informačních, osvětových, vzdělávacích a výzkumných aktivitách Ministerstva
zahraničních věcí ČR, nevládních neziskových organizacích, médiích
a akademické sféře.


Problematika genderové rovnosti spadá jako průřezové téma do gesce ministra/yně
pro lidská práva a národnostní menšiny při Úřadu vlády ČR. Jeho vstup do Rady
pro zahraniční rozvojovou spolupráci by proto výrazně přispěl k začlenění genderu
do zahraniční rozvojové spolupráce a dohledu na jeho dodržování.
Navrhované konkrétní kroky mohou brzy výrazně zlepšit kvalitu české rozvojové
spolupráce.